Çalışma Alanlarımız

Danışmanlığını yaptığımız bazı hukuki konular :

ÖZEL HUKUK:

Aile Hukuku 

Aile Hukuku 

Aile Hukuku konusunda ;


Boşanma davaları
Nafaka davaları
Velayet davaları
Evlat edinme ile ilgili davalar
Babalık Davaları
Mal rejimleri ile ilgili davalar
Aile Hukuku ile ilgili diğer davalar...

Gayri Menkul Hukuku


Gayri Menkul Hukuku 

Gayri menkul ile ilgili baktığımız davalar;
Tapu iptali ve tescil davaları
Şuf'a davaları
Men'i müdahale davaları
Ecri misil davaları
Muvazaa nedeni ile tapu iptal davaları
Geçit hakkı davaları
Tespit davaları
İzale-i şuyu davaları (ortaklığın giderilmesi davaları)
Menkul yada gayri menkul kira sözleşmesinden doğan davalar
Diğer taşınmaz hukuku davaları.

İcra ve İflas Hukuku 


Ýcra ve Ýflas Hukuku 

T.C. İcra ve iflas müdürlükleri ile icra ceza mahkemeleri, icra hukuk mahkemeleri nezdinde, müvekkillerimizi alacaklı vekili - borçlu vekili sıfatı ile temsil etmekteyiz...
İcra müdürlükleri nezdinde ilamlı yada ilamsız takip,
Kambiyo takipleri (senet ve çek'lerin icraya konulması)
İstihkak davaları
İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları
İcra takiplerine karşı, imzaya ve borca itiraz davaları, iflas ve iflasın ertelenmesi davaları
Menfi tespit ve istirdat davaları
İpoteğin paraya çevrilmesi
Alacaklı vekili yada borçlu vekili olarak bakılan diğer icra hukuku alanındaki davalar

 

İş Hukuku


Ýþ Hukuku 

 

İş mahkemeleri nezdinde iş hukukundan doğan davalar;

İş hukukundan doğan davalar (işçi alacakları ; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, maaş, fazla mesai gibi alacak temelli davalar)
Hizmet tespiti davaları
İşe iade davaları
İşçi - iş veren arasında kaynaklanan hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar.

Miras Hukuku


Miras Hukuku 

Miras, mirasın intikali, miras içeriğini teşkil eden mal varlıklarından doğan davalar;


Mirasçılık belgesi (veraset ilamı)'nın alınması
Miras sözleşmeleri
İzale-i şuyu davaları
Vasiyetnameler
Murisin muvazaalı işlemlerinden doğan davalar
Mirasın reddi ve miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar
Mirasçılık belgesi'nin iptali davaları
Miras ile ilgili iade davaları
Miras ile ilgili hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar.

KAMU HUKUKU:

Ceza Hukuku 


Ceza Hukuku 

Ceza hukuku alanında davalar; 


TCK kapsamında mevcut : Kişinin hayat bütünlüğüne karşı işlenen suçlar, mal varlığına karşı işlenen suçlar, beden bütünlüğüne karşı işlenen suçlar, kamu güvenliğine karşı işlenen suçlar
Vergi suçları
Diğer Ceza yasalarında tanımlanmış suçlar...

Vergi Hukuku 


Vergi Hukuku 

Vergi hukukundan doğan davalar;
Ödeme emrini iptal davaları


Gelir vergisi ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları
Kurumlar vergisi ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları
KDV ihtilafları ve bunlar ile ilgili iptal davaları
Vergi mevzuatından doğan diğer davalar

İdare Hukuku 


Ýdare Hukuku 

İdare hukuku alanında davalar;

İptal davaları
Tam Yargı Davaları.

İhale Hukuku 


Ýhale Hukuku 

İhale hukuku alanındaki davalar;

İhaleler ile ilgili usül ve esastan kaynaklanan davalar,
Diğer

Görevimizi yaparken; Kimseye, ne müvekkile, ne hakime hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kimselerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar. Fakat efendileri de olmadı.
MOLIERA

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam5
Toplam Ziyaret27269
Saat
Hava Durumu